لینک های ضروری
بخشنامه‌ها و فرم‌ها
فرم‌های کارشناسی‌ ارشد
کاربرگ درخواست تصویب پیشنهادیه پایان‌نامه ارشد ک/۱
گزارش پیشرفت کار پایان‌نامه دانشجو ک/۲
کاربرگ درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی نیم‌سال پنجم ک/۳/۱
کاربرگ درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی نیم‌سال ششم ک/۳/۲
کاربرگ درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی نیم‌سال هفتم ک/۳/۳
کاربرگ ارزشیابی داوران از پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد ک/۴/۱
کاربرگ ارزشیابی داوران از پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد (دانشجویان معماری) ک/۴/۲
صورت‌جلسه دفاعیه ارشد ورودی ۹۳ و قبل از آن ک/۵
صورت‌جلسه دفاعیه ارشد ورودی ۹۴ و بعد از آن ک/۵
کاربرگ گزارش ناظر تحصیلات تکمیلی از برگزاری جلسه دفاعیه ک/۶
کاربرگ درخواست ثبت با تأخیر نمره نهایی پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد ک/۷
کاربرگ درخواست مهلت اضافی پنج‌ماهه برای ثبت نمره نهایی پایان‌نامه ک/۸
کاربرگ تعیین نمره دستاوردهای علمی و نمره نهایی پایان‌نامه ک/۹
کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ک/۱۰/۱
کاربرگ حق‌التدریس مربوط به استادان راهنما و مشاور در جلسه دفاعیه پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد ک/۱۰/۲
کاربرگ مجوز دانشکده برای صحافی پایان‌نامه ک/۱۱
کاربرگ ثبت پایان‌نامه در پرتال پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران ک/۱۲
تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد ک/۱۳
کاربرگ درخواست تغییر شیوه ک/۱۵
کاربرگ ثبت‌نام با تأخیر ک/۱۶
فرم‌های دکتری
کاربرگ تقاضای بررسی وضعیت تحصیلی دانشجوی دکتری برای برگزاری آزمون جامع د/۱
کاربرگ تعیین اعضای هیئت داوران و تاریخ آزمون جامع دوره دکتری د/۲
صورت‌جلسه آزمون جامع دانشجوی دکتری د/۳
کاربرگ پرداخت حق‌الزحمه هیئت داوران در امتحان جامع دانشجویان دکتری دانشگاه یزد د/۴
درخواست تصویب پیشنهادیه رساله دانشجوی دوره دکتری در شورای گروه مستقل/ دانشکده د/۵
صورت‌جلسه دفاع از پیشنهادیه رساله دانشجویان دکتری د/۶
گزارش پیشرفت کار پژوهشی دانشجویان دکتری د/۷
کاربرگ در خواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی نیم‌سال دهم برای دانشجویان دوره دکتری د/۸/۱
کاربرگ درخواست مجوز افزایش سنوات تحصیلی نیم‌سال یازدهم برای دانشجویان دکتری د/۸/۲
کاربرگ ارزشیابی داوران از رساله دکتری د/۹/۱
صورت‌جلسه دفاعیه رساله دانشجوی دوره دکتری د/۱۰
کاربرگ گزارش ناظر تحصیلات تکمیلی از برگزاری جلسه دفاعیه رساله دانشجوی دکتری د/۱۱
کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاعیه رساله دکتری د/۱۲
کاربرگ گزارش حق‌التدریس مربوط به داور خارج از دانشگاه در جلسه دفاع از پیشنهادیه دکتری د/۱۲/۱
کاربرگ مجوز دانشکده برای صحافی رساله دانشجوی دوره دکتری د/۱۳
کاربرگ ثبت پایان‌نامه در پرتال پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران د/۱۴
تعهد رعایت حقوق معنوی دانشگاه یزد د/۱۵
کاربرگ ثبت‌نام با تاخیر برای دانشجویان دکتری د/۱۶
فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری
فرم تعهد کارمندی دانشجویان دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی
فرم وثیقه ملکی دانشجویان دکتری جهت استفاده از فرصت مطالعاتی
کاربرگ استفاده از فرصت کوتاه‌مدت تحقیقاتی داخل و خارج کشور
کاربرگ مشخصات دانشجو
مدارک لازم وزارت جهت صدور حکم فرصت مطالعاتی
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در دفتر حقوقی
شیوه‌نامه اجرایی فرصت تحقیقاتی کوتاه‌مدت در داخل و خارج از کشور و شرکت در کنفرانس‌های علمی
کاربرگ ۱۰۲ جهت اخذ دانشنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد
کاربرگ ۱۰۳
کاربرگ ۱۰۴
سایر فرم‌ها
شیوه‌نامه انتخاب استاد راهنما/ استاد مشاور مدعو از دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور
فرم انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از دانشگاه (پردیس فنی و مهندسی)
فرم انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از دانشگاه (پردیس علوم)
فرم انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از دانشگاه (پردیس علوم انسانی و اجتماعی)
فرم انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از دانشگاه (دانشکده مستقل هنر و معماری)
فرم انتخاب استاد راهنما/ مشاور خارج از دانشگاه (دانشکده مستقل منابع طبیعی و کویرشناسی)
فرم وضعیت تحصیلی
راهنمای مراحل مختلف فرایند درخواست تصویب پیشنهادیه در سیستم گلستان
فرآیند درخواست دفاع در سامانه گلستان
درخواست انصراف از تحصیل