لینک های ضروری
کتابخانه،مرکز مدارک و اسناد علمی
منابع کتابخانه به شرح زیر می‌باشد
  کل منابع: ۲۵۷۹۶۱ جلد
  کتاب فارسی: ۱۶۹۴۵۷ جلد
  کتاب لاتین: ۴۶۴۴۴ جلد
تعداد نشریات
  نشریات فارسی: ۲۴۸۹۲ جلد
  نشریات لاتین: ۱۷۱۶۸ جلد
تعداد کاربرانه کتابخانه
   کل اعضا: ۳۶۱۰۷ نفر
  اعضای فعال: ۱۳۰۶۳ نفر