لینک های ضروری
پژوهشکده ی علم و فناوری
پژوهشکده مطالعات علم و فناوری دانشگاه یزد دارای ۴ گروه پژوهشی است که در حوزه‌های مرتبط با علم و فناوری به پژوهش و مطالعه می‌پردازند. این مرکز با هدف بهره‌گیری از توان علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه در جهت تبدیل شدن به یک بازوی توانمند فکری و دانشی برای حل مسائل سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان یزد و کشور تاسیس شده است.
گروه‌های پژوهشی
    گروه مطالعات زیربنایی علم و فناوری
    گروه مطالعات راهبردی علم و فناوری
    گروه سنجش و ارزیابی علم و فناوری
    گروه مطالعات کسب و کار علم و فناوری