لینک های ضروری
مدیر گروه
حمید محمدی

حمید محمدی

استادیار
گروه شهرسازی
36228833 (035)
hamidmoham [at] yazd.ac.ir