لینک های ضروری
مدیر گروه
 مسعود نبی میبدی

مسعود نبی میبدی

استادیار
گروه معماری
36228832 (035)
nabimeybodi [at] yazd.ac.ir