لینک های ضروری
مدیر گروه
 علی‌اکبر شریفی مهرجردی

علی‌اکبر شریفی مهرجردی

استادیار
گروه نقاشی
36228834 (035)
sharifimehr [at] yazd.ac.ir