لینک های ضروری
مدیر گروه
احد ستوده

احد ستوده

استادیار
گروه محیط زیست
31232813 (035)
a.sotoudeh [at] yazd.ac.ir