لینک های ضروری
مدیر گروه
سید زین‌العابدین حسینی

سید زین‌العابدین حسینی

استادیار
گروه مرتع و آبخیزداری
31232818 (035)
zhosseini [at] yazd.ac.ir