لینک های ضروری
مدیر گروه
محمد‌حسین حکیمی میبدی

محمد‌حسین حکیمی میبدی

استادیار
گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی
31233267 (035)
mhakimi [at] yazd.ac.ir