لینک های ضروری
  بازدید : 172
تاریخ انتشار : 12 اسفند
زهرا کاویانی
مدلسازی و بهینه سازی یک جاذب انرژی موج نقطه‌ای
آقای دکتر ابراهیمی-آقای دکتر مزیدی
دانشکده مهندسی مکانیک

دفاعیه
کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک

مدلسازی و بهینه سازی یک جاذب انرژی موج نقطه ای

زهرا کاویانی

دکتر ابراهیمی-دکتر مزیدی

15 اسفند 1397 10:00
اتاق 354 دانشکده ی مکانیک