دسترسی سریع
   بازدید : 1438
تاریخ انتشار : 12 دی1400
با اعلام معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه یزد
پژوهشگران و فناوران برتر دانشجویی سال 1400 دانشگاه یزد معرفی شدند
پژوهشگران و فناوران برتر دانشجویی سال 1400 دانشگاه یزد معرفی شدند
اسامی دوازده پژوهشگر و فناور برتر دانشجویی سال 1400 دانشگاه یزد از سوی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه منتشر شد.

پژوهشگران و فناوران برتر دانشجویی دانشگاه یزد در 5 دسته پژوهشگر برتر از پردیس‌های فنی و مهندسی، علوم و علوم انسانی و اجتماعی و دانشکده‌های منابع طبیعی و کویرشناسی و هنر و معماری و 1 دسته فناوران برگزیده به شرح ذیل معرفی شدند.

پردیس فنی و مهندسی:

رتبه اول: سمراد جعفریان دانشجوی دکتری از دانشکده مهندسی صنایع

رتبه دوم: سعیده السادات ذبحی دانشجوی دکتری از دانشکده مهندسی برق

رتبه سوم: امید ملک احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد از دانشکده مهندسی معدن و متالورژی

پردیس علوم:

رتبه اول: نسیبه کرم اللهی دانشجوی دکتری از دانشکده علوم ریاضی

رتبه دوم: سپیده یزدانی دانشجوی دکتری از دانشکده فیزیک

رتبه سوم: حمیده محمدیان دانشجوی دکتری از دانشکده شیمی

پردیس علوم انسانی و اجتماعی:

رتبه اول: زینب هاشمی خواه دانشجوی دکتری از دانشکده علوم اجتماعی

رتبه دوم: آذین کایدیان دانشجوی دکتری از دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

رتبه سوم: محمد منصور مقدم دانشجوی کارشناسی ارشد از گروه جغرافیا

دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی:

ابراهیم عسکری حسنکلو دانشجوی دکتری رشته مرتع و آبخیزداری

دانشکده هنر و معماری:

فاطمه اکرمی ابرقویی دانشجوی دکتری از گروه معماری 

دانشجویان فناور برگزیده:

رتبه اول: مصطفی نوحی دانشجوی کارشناسی ارشد از دانشکده مهندسی برق

رتبه دوم: امیرحسین ناطقی دانشجوی کارشناسی از گروه زیست شناسی