لینک های ضروری
  بازدید : 696
تاریخ انتشار : 21 مهر
آگهی مزایده عمومی فروش اتوبوس بنز شهری
دانشگاه یزد درنظر دارد سه دستگاه اتوبوس بنز شهری مدل 1387 از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره 15523/85/97مورخ ۹۷/۷/۱۷به فروش برساند .
۱ -زمان و نحوه دریافت اسناد مزایده:تاریخ ۹۷/۷/۲۲ لغایت۹۷/۸/۲
۲- زمان تحویل اسناد: از ساعت ۸صبح روز شنبه مورخ ۹۷/۸/۵ لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۹۷/۸/۷ دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی ساختمان آمفی تئاتر .
۳-تاریخ بازدید : از تاریخ ۹۷/۷/۲۴ لغایت ۹۷/۸/۲
۴- تاریخ بازگشایی : ساعت ۱۲ صبح روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۸/۹ با حضور اعضای کمیسیون مزایده باز و قرائت می گردد.
۵-زمان اعلام نتایج مزایده :۹۷/۸/۱۲
۶-متقاضیان علاوه بر اینکه مراحل فرآیند مزایده را در سامانه تکمیل نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج درشرایط عمومی مزایده را به آدرس دانشگاه یزد -خیابان پژوهش- پردیس اصلی –ساختمان آمفی تئاتر دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه تحویل نمایند.
۷-تمامی اطلاعات مربوط به اتوبوس ها شامل مشخصات وشرایط در برد اعلان عمومی سامانه مزایده ،قابل مشاهده ،بررسی وانتخاب می باشد .
۸-متقاضیان علاقمند به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه :۴۱۹۳۴-۰۲۱
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه (www.setadiran.ir)بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است

امورقراردادهای دانشگاه یزد