لینک های ضروری
  بازدید : 458
تاریخ انتشار : 25 ارديبهشت
نتایج برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه یزد
انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه یزد در تاریخ 15 / 2 / 1398 به صورت الکترونیک در سه واحد سرای خواهران، سرای برادران و پردیس ها و دانشکده های آموزشی برگزار گردید. پس از رسیدگی به شکایات و اعتراضات، نتایج ذیل حاصل گردید.

1- سرای خواهران و پردیس ها و دانشکده های آموزشی نتوانستند حد نصاب لازم جهت تشکیل را کسب کنند.

2- در سرای برادران از مجموع 2165 نفر واجدین شرایط رای دادن، 639 نفر در انتخابات شرکت نمودند و داوطلبان ذیل در این مرحله با کسب نصف به علاوه یک کل آراء انتخاب شدند:
 

3- جهت انتخابات سرای خواهران، پردیس ها و دانشکده ها و افراد باقی مانده از سرای برادران (2نفر عضو اصلی و 2 نفرعلی البدل)، مقرر گردید تا انتخابات مجدد در آبان ماه 1398 برگزار گردد.

اموردانشجویی دانشگاه یزد