لینک های ضروری
  بازدید : 991
تاریخ انتشار : 8 خرداد
اطلاعیه دایره امتحانات دانشگاه یزد درخصوص برگزاری امتحانات پایان ترم دروس مشترک نیمسال دوم 98-97
لیست دروس ، روز، تاریخ ، ساعت ومحل برگزاری امتحانات پایان ترم دروس مشترک به شرح ذیل است:
.درخصوص برگزاری امتحانات پایان ترم دروس مشترک نیمسال دوم 98-97