لینک های ضروری
  بازدید : 243
تاریخ انتشار : 12 خرداد
فراخوان تجدید مناقصه عمومی واگذاری احداث ساختمان خدماتی احمدی روشن
دانشگاه یزد در نظر دارد واگذاری احداث ساختمان خدماتی احمدی روشن را به استناد مجوز شماره 98/85/3492مورخ 98/2/15از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
1-    زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/03/12 لغایت98/03/22 می باشد.

2-   زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 98/03/28 تا ساعت 14 روز یک  شنبه مورخ 98/04/02 دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) می باشد.

3-    تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 09:00 روز دوشنبه  مورخ 98/04/03 با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد. 

4-    متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش پردیس اصلی دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند .

5-    میزان سپرده شرکت  مناقصه مبلغ  334/500/000ریالمی باشد .

6-    تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.

7-    متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran    موجود است.

12-  درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید . 

امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد