لینک های ضروری
  بازدید : 952
تاریخ انتشار : 13 خرداد
فراخوان مزایده عمومی منازل سازمانی دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظر دارد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir تمامی شش دانگ چهار واحد از منازل سازمانی متعلق به خودرا به استناد مصوبه 94/6/10هیات امناء دانشگاه از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی به شرح جدول ذیل واگذار نماید.
 

ردیف

شماره پلاک

متراژ

قیمت پایه  به ریال

مبلغ سپرده شرکت درمزایده  به ریال

آدرس

1

290/1262 اصلی مفروزومجزی شده از 171/2بخش 5یزد 

 

250متر مربع 

 

3750000000

187500000

بلوارمدرسخیابان رسالت رسالت 4

2

291/1262 اصلی مفروزومجزی شده از 171/2بخش 5یزد

 

250متر مربع 

 

3750000000

187500000

بلوارمدرس خیابان رسالت رسالت4

3

292/1262 اصلی مفروزومجزی شده از171/2بخش 5یزد

 

250متر مربع 

 

3750000000

187500000

بلوارمدرس خیابان رسالت رسالت4

4

4357/6556 اصلی بخش 8یزد 

 

360متر مربع 

 

4500000000

225000000

بلوارسید محمد کاظم طباطبایی-کوچه جلال حیدری کوچه شماره 8

1-     زمان و نحوه دریافت اسناد مزایده از تاریخ  98/03/13 می باشد 

2-    زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 98/04/04 تا ساعت 14 روز یک  شنبه مورخ98/04/09 دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) می باشد.

3-    تاریخ بازگشایی اسناد مزایده  ساعت 10:00 روز دوشنبه  مورخ 98/04/10 با حضور اعضای کمیسیون معاملات در دفتر معاونت اداری ومالی انجام خواهد شد. 

4-    متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مزایده  را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در اسناد مزایده  را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش پردیس اصلی دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند .

5-    تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مزایده و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مزایده به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.

6-    متقاضیان علاقه مند به شرکت در مزایده  میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran    موجود است.

7-    درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید .                                 

امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد