لینک های ضروری
  بازدید : 120
تاریخ انتشار : 13 خرداد
اطلاعیه دور دوم انتخابات شورای صنفی سرای برادران
نظر به حدنصاب نرسیدن دور اول انتخابات شورای صنفی، دوردوم انتخابات در تاریخ 28 خرداد برگزار می شود.

شرایط انتخابات دور دوم : 

 
شرایط دور دوم انتخابات