لینک های ضروری
  بازدید : 415
تاریخ انتشار : 25 خرداد
اطلاعیه برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد
جلسه مجمع عمومی عادی نوبت دوم صندوق رفاه اعضای هیات علمی دانشگاه یزد، در تاریخ 1398.4.5 ساعت 10 الی 12 صبح در سالن منتظر قائم دانشگاه یزد برگزار می شود.
استماع گزارش هیات مدیره و بازرس، بحث و اظهار نظر در مورد صورت های مالی، انتخاب هیات مدیره، انتخاب بازرس، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و تعیین پاداش هیات مدیره دستور جلسه این مجمع خواهد بود.