لینک های ضروری
  بازدید : 653
تاریخ انتشار : 28 خرداد
اطلاعیه ارزشــیابی عمـلکرد کارکنان
بدینوسیله به اطلاع همکاران محترم می‌رساند دور اول فرآیند ارزشیابی عملکرد در سال جاری، مطابق جدول ذیل و از طریق سامانه ارزشیابی به نشانی: http://Evaluation.yazd.ac.ir انجام می‌گیرد.
اطلاعیه ارزشــیابی عمـلـکرد کارکنان