لینک های ضروری
  بازدید : 1068
تاریخ انتشار : 10 تير
جدول زمان بندی دروس ار ائه شده ترم تابستان سال 1398 دانشگاه یزد
.
جدول زمان بندی دروس ارائه شده ترم تابستان سال 1398به صورت مجازی و حضوری ارائه می شود.جدول زمان بندی دروس ارائه شده ترم تابستان