لینک های ضروری
  بازدید : 853
تاریخ انتشار : 18 تير
فراخوان مزایده عمومی
مزایده عمومی خانه های سازمانی
دانشگاه یزد در نظر دارد از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir   تمامی شش دانگ چهار واحد  از منازل  سازمانی متعلق به خودرا  به استناد مصوبه 10/6/94هیات امناء دانشگاه از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی وحقوقی  به شرح جدول ذیل واگذار نماید.
فراخوان مزایده عمومی