لینک های ضروری
  بازدید : 631
تاریخ انتشار : 18 تير
استعلام تعمیرات هنر و معماری
.
دانشگاه یزد در نظر دارد براساس مجوز 98/20 مورخ 98/4/15 اجرای تعمیرات دانشکده هنر و معماری را براساس فهرست بهای سال 98 با شرایط ذیل به شرکت های ذیصلاح که توانایی انجام را دارند واگذار نماید.اسناد استعلام تعمیرات هنرو معماری
براورد استعلام هنرو و معمار ی