لینک های ضروری
  بازدید : 689
تاریخ انتشار : 19 تير
اسناد استعلام تعمیرات تابستان
دانشگاه یزد در نظر دارد بر اساس مجوز 98/21 مورخ 98/4/15 اجرای تعمیرات تابستانی در سایت اصلی، شرقی و آزادی را، براساس فهرست بهای سال 98و شرح خدمات پیوست و با شرایط ذیل به شرکتهای ذیصلاح که توانایی انجام را دارند واگذار نماید.برآورد استعلام تعمیرات تابستان
اسناد استعلام تعمیرات تابستان