لینک های ضروری
  بازدید : 614
تاریخ انتشار : 12 مرداد
بخشنامه تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی
به منظور ارائه تسهیلات به فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور بر اساس مصوبه جلسه 735 مورخ 92/4/25شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دستورالعمل اجرایی این مصوبه تدوین شده است.دستورالعمل اجرایی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی