لینک های ضروری
  بازدید : 2301
تاریخ انتشار : 10 شهريور
اطلاعیه خوابگاه جهت پذیرفته شدگان
اﻃﻼﻋﯿﻪ و ﻓﺮﻣﻬﺎ و ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص اداره ﺧﻮاﺑﮕﺎه

ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ آﻏﺎز ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﻗﺒﻮﻟﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮاﻣﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﻮاﺑﮕﺎه اﻋﻢ از روزاﻧﻪ و ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ آﻧﺎن ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  100 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ذﯾﻞ ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮاﺑﮕﺎه اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺿﻤﻨﺎً ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖ زﯾﺮ 100 کیلومتر خوابگاه تعلق نمیگیرد. 
اطلاعیه خوابگاه جهت پذیرفته شدگان