لینک های ضروری
  بازدید : 586
تاریخ انتشار : 30 مهر
آگهی تجدید مزایده عمومی دو دستگاه اتوبوس و وانت
دانشگاه یزد درنظر دارد دو دستگاه اتوبوس ویک دستگاه وانت مزدا دوکابین از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به 97/85/20822مورخ 98/7/29 به فروش برساند .

1 -زمان و نحوه دریافت اسناد مزایده:تاریخ  98/8/1لغایت98/8/12

2-زمان تحویل اسناد: از ساعت 8صبح  روز شنبه مورخ 98/8/11 لغایت پایان  وقت اداری روز سه شنبه  مورخ 98/8/14  - دبیرخانه  محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی ساختمان آمفی تئاتر .

3-تاریخ بازدید : از تاریخ  98/8/4 لغایت 98/8/13

4-تاریخ بازگشایی : ساعت 10 صبح  روز شنبه  مورخ 98/8/18 با حضور اعضای کمیسیون مزایده باز و قرائت می گردد.

5-زمان اعلام نتایج مزایده :98/8/18

6-متقاضیان  علاوه بر اینکه  مراحل فرآیند مزایده را در سامانه تکمیل نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج درشرایط عمومی مزایده را به آدرس دانشگاه یزد -خیابان پژوهش- پردیس اصلی –ساختمان آمفی تئاتر دبیرخانه محرمانه  حراست دانشگاه تحویل  نمایند.

7-تمامی اطلاعات مربوط به دودستگاه اتوبوس وهمچنین  وانت مزدا شامل مشخصات وشرایط در برد اعلان عمومی سامانه مزایده ،قابل مشاهده ،بررسی وانتخاب می باشد .

8-متقاضیان علاقمند به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :

مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه :41934-021

اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه (www.setadiran.ir)بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است .

امورحقوقی وقراردادهای دانشگاه یزد