لینک های ضروری
  بازدید : 1463
تاریخ انتشار : 1 آبان
اطلاعیه پرداخت اجاره بهای خوابگاه نیمسال اول سال تحصیلی 99-98
با توجه به بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان ، کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه ملزم به پرداخت اجاره بهای خوابگاه بصورت نقدی در ابتدای ترم تحصیلی می باشندو درصورت عدم پرداخت در تاریخ تعیین شده کارت تردد خوابگاه غیرفعال می گردد و مشمول جریمه دیرکرد شده و استفاده از خوابگاه در ترم بعد مشمول تسویه بدهی (اصل جریمه) خواهد بود.

مهلت پرداخت هزینه خوابگاه در ترم جاری تا تاریخ 98/08/30 می باشد و دانشجویان در صورت هرگونه مشکلی با اداره خوابگاه واقع در ساختمان امور دانشجویی جنب سلف مهتاب مراجعه نمایید. 
اطلاعیه پرداخت اجاره بهای خوابگاه