لینک های ضروری
  بازدید : 729
تاریخ انتشار : 1 آبان
ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻣﺸﻤﻮﻟﯿﻦ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﻣﺮﯾﻪ
دستور برنامه ریزی برای جذب مشمولین وظیفه اعزام در تاریخ1398/10/1
داوطلبان واجد شرایط متقاضی، ضمن مراجعه به سایت amriyeh.moe.gov.ir نسبت به ثبت نام اقدام نموده و محل خدمت را به نام "  ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺑﺮﻕ ﯾﺰﺩ  "ﺛﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ