لینک های ضروری
  بازدید : 226
تاریخ انتشار : 12 آبان
انتخابات شورای صنفی دانشجویی
دانشجویان متقاضی عضویت در یکی از شوراهای صنفی سرای خواهران(ساکن سرا) و شورای صنفی پردیس ها و دانشکده های آموزشی دانشگاه می توانند به مدت 3 روز از تاریخ98/8/12 لغایت 98/8/14 با مراجعه به امور دانشجویی(واقع در کنار سلف مهتاب) پس از تکمیل فرم و ثبت نام و تایید صلاحیت در انتخابات مذکور شرکت نمایند.
ﺗﻮﺟﻪ  :داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺮدﯾﺲ ﻣﻬﺮﯾﺰ ﺑﻪ آﻗﺎی ﻓﻼح و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ آﻗﺎی اﺣﺮاﻣﭙﻮش ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪ.           اطلاعیه جدید شورای صنفی