لینک های ضروری
  بازدید : 971
تاریخ انتشار : 14 آبان
اطلاعیه برگزاری امتحانات میان ترم
اطلاعیه دایره امتحانات دانشگاه یزد در خصوص برگزاری امتحانات میان ترم دروس مشترک نیمسال اول 99-98
لیست دروس ، روز،تاریخ، ساعت  و محل برگزاری امتحانات پایان ترم دروس مشترک به شرح  ذیل است: