لینک های ضروری
  بازدید : 651
تاریخ انتشار : 23 آذر
برآورد مناقصه خانه شفیع پور
به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه عمومی پروژه مرمت فاز دوم خانه شفیع پور به شماره 26178/85/98 مورخ 98/9/12 می رساند :

نظر به اینکه اسناد برآوردی پروژه مذکور به دلیل نقص فنی به صورت کامل در سامانه ستاد ایران بارگذاری نگردیده ، لذا به شرح پیوست اسناد برآوردی در سایت اصلی دانشگاه یزد طبق ماده 29 دعوتنامه بارگذاری و متقاضیان شرکت در مناقصه بایستی علاوه بر اسناد مندرج در سایت ستاد ایران اسناد برآوردی مندرج در سایت دانشگاه یزد را مهر و امضاء و به همراه سایر اسناد به دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه تحویل نمایند.
برآورد مناقصه خانه شفيع پور