لینک های ضروری
  بازدید : 711
تاریخ انتشار : 23 آذر
آگهی مزایده اجاره یک دستگاهXRD(پراش اشعه X) ویک دستگاه XRFآزمایشگاهی بمدت یکسال
دانشگاه یزد در نظر دارد اجاره یک دستگاهXRD(پراش اشعه X) یک دستگاه XRFآزمایشگاهی بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، به استناد مجوز شماره 27017/85/98مورخ 98/9/19از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.

1- زمان و نحوه دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/09/23 لغایت98/10/16 می باشد 
2- زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روزیک شنبه مورخ 98/10/15 تا آخروقت اداری روز شنبه مورخ 98/10/21 دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) می باشد.
3- تاریخ بازگشایی اسناد مزایده ساعت 08:30روز یک شنبه مورخ 98/10/22 با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد. 
4- متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مزایده را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در مفاد دعوتنامه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند . 
5- تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مزایده و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
6- متقاضیان علاقه مند به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran    موجود است.
12- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مزایده  با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید . 


                                                                                                                                                                                                                   اداره حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد