لینک های ضروری
  بازدید : 431
تاریخ انتشار : 9 دي
تجدیدمناقصه عمومی پروژه مرمت فاز دوم خانه شفیع پور
دانشگاه یزد در نظر دارد پروژه مرمت فاز دوم خانه شفیع پور واقع در دانشکده هنر و معماری را به استناد مجوز شماره 26178/85/98 مورخ 98/9/12از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکت های واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.

1- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/10/09 لغایت98/10/18 می باشد. 
2- زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روزیک شنبه مورخ 98/10/22 تا آخروقت اداری روز شنبه مورخ 98/10/28 دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) می باشد.
3- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 09:00روز یک شنبه مورخ 98/10/29 با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد. 
4- متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند . 
5- میزان سپرده شرکت مناقصه مبلغ 338/000/000ریال می باشد .
6- تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
7- متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran  موجود است.
12- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید . 


امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد