لینک های ضروری
  بازدید : 832
تاریخ انتشار : 14 دي
فراخوان آگهی مناقصه عمومی سلف سرویس دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظر دارد اجرای خرید مواد اولیه ، طبخ وتوزیع غذای دانشجویی دانشگاه را در نیمسال تحصیلی جدید (بهمن 98)را به استناد مجوز شماره 29919/85/98مورخ 98/10/10 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.

1- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/10/12 لغایت98/10/21 می باشد. 
2- زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 98/10/28 تا آخروقت اداری روزسه شنبه مورخ 98/11/1 دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) می باشد.
3- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 13:00روز چهار شنبه مورخ 98/11/2 با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد. 
4- متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند . 
5- میزان سپرده شرکت مناقصه مبلغ 4/000/000/000ریال می باشد .
6- تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
7- متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran    موجود است.
12- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید . 


امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد