لینک های ضروری
  بازدید : 455
تاریخ انتشار : 6 بهمن
آگهی تجدید مناقصه عمومی بهسازی ساختمان فناوری شماره سه دانشگاه
دانشگاه یزد در نظر دارد پروژه بهسازی ساختمان فناوری شماره سه دانشگاه را به استناد مجوز شماره 36/98مورخ 98/9/19از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکت های واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
1- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/11/02 لغایت98/11/10 می باشد. 
2- زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 98/11/19 تا آخروقت اداری روزدوشنبه مورخ 98/11/21 دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) می باشد.
3- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 08:30روز چهار شنبه مورخ 98/11/23 با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد. 
4- متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند . 
5- میزان سپرده شرکت مناقصه مبلغ 575/000/000ریال می باشد .
6- تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
7- متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran    موجود است.
12- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید . 
امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد 
بخشنامه
برآورد
پیش نویس قرارداد عمرانی
پیشنهاد قیمت
شرايط خصوصي پيمان- ساختمان فناوري 3
فرم منع مداخله
مشخصات خصوصي ساختمان فناوري 3
آلبوم نقشه تاسيسات مكانيكي - فناوري 3
نقشه‌های آسانسور
دعوتنامه
آلبوم نقشه هاي معماري - ساختمان فناوري 3
نقشه تاسيسات الكتريكي - بهسازي ساختمان