لینک های ضروری
  بازدید : 918
تاریخ انتشار : 14 بهمن
اطلاعیه ترمیم(حذف و اضافه) نمیسال دوم 99-98
ترمیم (حذف و اضافه) نیمسال دوم 99-98 کلیه دانشجویان دانشگاه یزد از ساعت 8 صبح الی 14روز سه شنبه مورخ 1398/11/15 زمان بندی شده است که طول زمان مجاز تکمیل فرایند ترمیم توسط هر دانشجو از زمان شروع ترمیم مشخص شده برای وی، 48 ساعت می باشد.
دانشجویان از ساعت16 روز دوشنبه مورخ 1398/11/14 می توانند با مراجعه به گزارش شماره 59 گلستان از زمان دقیق شروع
ترمیم خود اطلاع یابند.اطلاعیه ترمیم(حذف و اضافه) نیم سال دوم 99-98 سال دوم