لینک های ضروری
  بازدید : 219
تاریخ انتشار : 20 اسفند
آگهی مناقصه تنظیف خوابگاه های دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظردارد راهبری واگذاری کلیه امورخدماتی (نظافت ،ارسال ومراسلات نامه های اداری ،انجام خدمات فنی ساده و...در کلیه ساختمانهای موجود در سراهای دانشجویی دانشگاه رابا مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به استناد مجوز شماره37827/85/98مورخ 98/12/15از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir از تامین کنندگان دارای صلاحیت اقدام نماید .

1- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/12/20 لغایت 99/01/09 می باشد. 
2- زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روزیک شنبه مورخ 99/01/17 تا ساعت 11روزشنبه مورخ 99/01/23 دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) می باشد.
3- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 99/01/23 با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد. 
4- متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند . 
5- میزان سپرده شرکت مناقصه مبلغ 2/350/000/000 می باشد .
6- تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
7- متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran    موجود است.
12- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید . 


امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد