لینک های ضروری
  بازدید : 169
تاریخ انتشار : 20 اسفند
آگهی مناقصه تنظیف ساختمان های سایت اصلی دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظردارد راهبری واگذاری کلیه امورخدماتی (نظافت ،ارسال و مراسلات نامه های اداری ،انجام خدمات فنی ساده و...در کلیه ساختمانهای موجود در سایت اصلی دانشگاه رابا مشخصات مندرج در اسناد مناقصه به استناد مجوز شماره37824/85/98مورخ 98/12/15از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir از تامین کنندگان دارای صلاحیت اقدام نماید

1- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/12/20 لغایت99/01/09 می باشد. 
2- زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روزشنبه مورخ 99/01/16 تا ساعت 13روزچهارشنبه مورخ 99/01/20 دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) می باشد.
3- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 14:45 روز چهارشنبه مورخ 99/01/20 با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد. 
4- متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند . 
5- میزان سپرده شرکت مناقصه مبلغ 2/800/000/000 می باشد .
6- تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
7- متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran    موجود است.
12- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید . 


امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد