لینک های ضروری
  بازدید : 203
تاریخ انتشار : 20 اسفند
آگهی مناقصه راهبری کارگاه ها، آزمایشگاه ها، کتابخانه و بهداشت
دانشگاه یزد در نظر واگذاری راهبری خدمات فنی ،آزمایشگاهی ،آموزشی ،کارگاهی و... را را با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه را به استناد مجوز شماره37716/85/98مورخ 98/12/13از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir از تامین کنندگان دارای صلاحیت اقدام نماید .

1- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 98/12/19 لغایت99/01/07 می باشد. 
2- زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روزشنبه مورخ 99/01/16 تا ساعت 12روزچهارشنبه مورخ 99/01/20 دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) می باشد.
3- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 99/01/20 با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد. 
4- متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مناقصه را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در شرایط عمومی مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند . 
5- میزان سپرده شرکت مناقصه مبلغ 1/260/000/000می باشد .
6- تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
7- متقاضیان علاقه مند به شرکت در مناقصه میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran    موجود است.
12- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید . 

امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد