لینک های ضروری
  بازدید : 481
تاریخ انتشار : 20 اسفند
آگهی مزایده اجاره رستوران مهتاب دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظر دارد اجاره رستوران مهتاب واقع در سایت اصلی از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، به استناد مجوز شماره 38056/85/98مورخ 98/12/20از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.

1- زمان و نحوه دریافت اسناد مزایده از تاریخ 98/12/24 لغایت99/01/20 می باشد.
2- زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روزشنبه مورخ 99/01/16 تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 99/01/23 دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) می باشد.
3- تاریخ بازگشایی اسناد مزایده ساعت 08:30روز یک شنبه مورخ 99/01/24 با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد. 
4- متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مزایده را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در مفاد دعوتنامه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند . 
5- تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مزایده و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
6- متقاضیان علاقه مند به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
7-مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
8-اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran    موجود است.
9- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مزایده  با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید . 


اداره حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد