لینک های ضروری
  بازدید : 368
تاریخ انتشار : 15 ارديبهشت
آگهی مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی
دانشگاه یزد درنظر دارد فروش آهن آلات ضایعاتی شامل اثاثیه اداری ،آموزشی وسایر اقلام از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (setadiran.ir) به شماره 3101/85/99مورخ 99/2/14 به فروش برساند .
1 -زمان و نحوه دریافت اسناد مزایده:تاریخ  99/2/15لغایت 99/2/27
2- زمان تحویل اسناد: از ساعت 8صبح  روز دوشنبه مورخ 99/2/22لغایت ساعت 14 روز شنبه  مورخ 99/2/27  - دبیرخانه  محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی ساختمان آمفی تئاتر .
3-تاریخ بازدید : از تاریخ 99/2/17 لغایت 99/2/24
4- تاریخ بازگشایی : ساعت 08:30صبح  روز یک شنبه  مورخ 99/2/28 با حضور اعضای کمیسیون مزایده باز و قرائت می گردد.
5-زمان اعلام نتایج مزایده :99/2/28
6-متقاضیان  علاوه بر اینکه  مراحل فرآیند مزایده را در سامانه تکمیل نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج درشرایط عمومی مزایده را به آدرس دانشگاه یزد -خیابان پژوهش- پردیس اصلی –ساختمان آمفی تئاتر دبیرخانه محرمانه  حراست دانشگاه تحویل  نمایند.
7-متقاضیان علاقمند به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهی الکترونیکی (توکن)با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه :41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها ،در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است

امورحقوقی وقراردادهای دانشگاه یزد