لینک های ضروری
  بازدید : 1325
تاریخ انتشار : 21 خرداد
دفتر نظارت و ارزشیبابی دانشگاه یزد
اطلاعیه ارزشیابی کیفیت آموزش از طریق سیستم جامع آموزشی گلستان
با هدف بهبود تأثیر گذاری نظرات دانشجویان عزیز و اثربخشی فرایند ارزشیابی استاد توسط دانشجو، تغییراتی در پردازش ارزشیابی استاد در سامانه گلستان ایجاد شده است.متن اطاعیه