لینک های ضروری
  بازدید : 729
تاریخ انتشار : 5 مرداد
اطلاعیه شماره 3
تخلیه سراهای دانشجویی
به اطلاع دانشجویان ساکن در سراهای دانشجویی می رساند نظر به تغییر تاریخ برگزاری آزمون کارشناسی ارشد و درخواست مکرر دانشجویان جهت تمدید تخلیه اتاق ها، تاریخ فوق تا 20/5/99 تمدید گردید.

بدیهی است از این تاریخ به بعد وسایل باقی مانده با نظارت مدیریت و توسط خدمات بسته بندی و به سالن های مطالعه یا انبار انتقال می یابد.

اداره امور سراهای دانشجویی دانشگاه یزد