دسترسی سریع
   بازدید : 1333
تاریخ انتشار : 5 شهریور1399
اطلاعیه تکمیلی تبدیل نمره یک درس به رد/ قبول
"قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 دانش‌آموخته می شوند، آخرین مهلت درخواست استفاده از تسهیلات تبدیل نمره یک درس به رد/ قبول فقط تا 15 شهریور ماه 1399 است و به درخواست‌های بعد از آن ترتیب اثر داده نمی شود."

"قابل توجه دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 دانش‌آموخته می شوند، آخرین مهلت درخواست استفاده از تسهیلات تبدیل نمره یک درس به رد/ قبول فقط تا 15 شهریور ماه 1399 است و به درخواست‌های بعد از آن ترتیب اثر داده نمی شود."