لینک های ضروری
  بازدید : 371
تاریخ انتشار : 17 مهر
واگذاری تعمیرات ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای دانشگاه یزد
دانشگاه یزد در نظر دارد تعمیرات ابنیه،تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای موجود خودرا تا پایان سال جاری از طریق استعلام و براساس فهرست بهای سال 97 به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط که توانایی انجام کار را دارند واگذار نماید.
استعلام تعمیرات ،ابنیه،تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانهای موجود و برآورد فهرست بها به شرح ذیل است: