لینک های ضروری
  بازدید : 464
تاریخ انتشار : 24 مهر
آگهی خرید یک دستگاه آسانسور مسافربر تمام اتوماتیک کششی گیربکسی
دانشگاه یزد در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه آسانسور مسافربر تمام اتوماتیک کششی گیربکسی با مشخصات زیر از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید .
اسناد استعلام خرید آسانسور: