لینک های ضروری
  بازدید : 329
تاریخ انتشار : 17 ارديبهشت
آگهی مزایده اجاره یک دستگاهXRD(پراش اشعه X)آزمایشگاهی بمدت یکسال
دانشگاه یزد در نظر دارد اجاره یک دستگاهXRD(پراش اشعه X)آزمایشگاهی بمدت یکسال از طریق مزایده عمومی وبا جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، به استناد مجوز شماره 3603/85/98مورخ ۹۸/۲/۱۶ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir به شرکتهای واجد شرایط صلاحیت واگذار نماید.
1-زمان و نحوه دریافت اسناد مزایده از تاریخ ۹۸/۲/۱۸ تا ۹۸/۲/۲۴ است.
2-زمان تحویل اسناد از ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 4/03/98 تا ساعت 14:15 روز سه شنبه مورخ ۹۸/۳/۷ دبیرخانه محرمانه حراست دانشگاه واقع در پردیس اصلی (ساختمان آمفی تئاتر ) است.
3-تاریخ بازگشایی اسناد مزایده ساعت 09:00روز چهار شنبه مورخ ۹۸/۳/۸ با حضور اعضای کمیسیون معاملات انجام خواهد شد.
4-متقاضیان علاوه براینکه فرآیند مزایده را در سامانه ستاد تکمیل می نمایند بایستی مدارک درخواستی مندرج در مفاد دعوتنامه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند .
5-تمامی اطلاعات مربوط به موضوع مزایده و شرایط آن در برد اعلام عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.
6-متقاضیان علاقه مند به شرکت در مزایده میبایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) به شماره های ذیل تماس حاصل نمایند .
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran موجود است.
12- درصورت اطلاعات بیشتر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233515-035 و 31233516-035 اداره امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید .
اداره حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد