لینک های ضروری
  بازدید : 333
تاریخ انتشار : 23 ارديبهشت
استعلام اجرای خط هوایی در مجموعه پردیس ابرکوه
دانشگاه یزد در نظر دارد نسبت به اجرای خط هوایی ۲۰ کیلو ولت به طور تقریبی ۱۱۰ متر به همراه نصب تجهیزات ترانس و تابلو و کابل‌های مربوطه و برق‌رسانی در مجموعه پردیس ابرکوه مطابق مشخصات و برآورد پیوست بر اساس شرایط ذیل از طریق اشخاص حقوقی دارای صلاحیت از شرکت برق که توانایی انجام کار را دارند اقدام نماید.
پیوست فهرست پایه برقی.tif:جدول خوداظهاری.pdf
دعوتنامه.pdf
قانون منع مداخله.pdf
پیشنهاد قیمت.pdf
قرارداد.pdf