لینک های ضروری
  بازدید : 64
تاریخ انتشار : 27 شهريور
برگزاری هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
هفتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران در تاریخ 8 و 9 آبان ماه سالجاری در دانشگاه لرستان و با همکاری انجمن ماهی شناسی ایران برگزار می شود.
 تنوع زیستی و حفاظت از ماهیان ، بیوسیستماتیک و رده بندی ماهیان ، زیست شناسی ، بوم شناسی و جغرافیای زیستی ماهیان ، ژنتیک، فیزیولوژی و تکوین ماهیان ،تکثیر، پرورش و تغذیه ماهیان، بهداشت، بیماری و انگل های ماهیان،  ماهی شناسی کاربردی و ماهی و ماهی شناسی در علوم دیگراز محورهای این کنفرانس هستند.

برای اطلاعات بیشتر به سایت http://ichconf.lu.ac.ir  مراجعه شود.