لینک های ضروری
  بازدید : 1241
تاریخ انتشار : 30 بهمن
استفاده از الگوریتم تجزیه LU در علامت گذاری تصاویر دیجیتال؛
برتری مقاله دانشجوی دانشگاه یزد در یک کنفرانس ملی
برتری مقاله دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد در یک کنفرانس ملی
در "چهارمین کنفرانس موضوعات نوین در علوم کامپیوتر و اطلاعات" که در پردیس کرج دانشگاه خوارزمی برگزار شد مقاله منصوره رضایی دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد به عنوان مقاله برگزیده انتخاب شد.
به گزارش دریافتی از گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد این مقاله با عنوان "استفاده از الگوریتم تجزیه LU در علامت گذاری تصاویر دیجیتال" با راهنمایی دکتر محمد قاسم زاده عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد انجام شده بود که به عنوان مقاله برتر کنفرانس انتخاب شد.